De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
In de bres voor water

Beleid

Hoe kadert dit project binnen het provinciaal beleid?

Provincie Limburg ontwikkelde samen met experten van de Bodemkundige Dienst van België, KU Leuven en VUB dynamische waterbalansen om in te schatten in welke Limburgse regio’s watertekorten kunnen optreden. Dit zijn modellen die alle geïnventariseerde waterbronnen, het waterverbruik en de te verwachten waterbehoefte in Limburg op elkaar afstemmen. Ze geven een verfijnder beeld van het grond- en oppervlaktewaterpeil over de hele provincie. Ze zorgen dat we voorspellingen over de waterbeschikbaarheid en waterschaarste kunnen maken voor de toekomst, voor verschillende mogelijke toekomstige klimaatscenario’s. Immers, voor heel wat sectoren zoals industrie, recreatie, landbouw, natuur en transport alsook voor huishoudens is water een noodzakelijke grondstof.

Deze grondstof wordt bewaard, opgeslagen en gezuiverd in de natuur. De gezondheid van de natuur is echter ook sterk afhankelijk van de waterbeschikbaarheid. Om die reden zijn de minimaal te behouden waterstanden in waterlopen mee opgenomen in de waterbalansen.
Een voldoende hoge waterstand in beken en rivieren is bijvoorbeeld essentieel voor het overleven van zeldzame (vis)soorten.

Om waterstanden beter te kunnen meten en om het meetsysteem gedeeltelijk te automatiseren hebben we daarom peilsensoren geïnstalleerd in (een aantal) beken. Het project "In de BRES voor water" draagt hieraan bij.

Hoe kadert dit project binnen het Vlaamse beleid?

Met de stroomgebiedsbeheerplannen wordt reeds langer ingezet op het hermeanderen (terug laten kronkelen) en herstellen van riviervalleien. Daarnaast loopt er ondertussen op het Vlaamse niveau een project voor het opstellen van een Vlaams ”reactief” afwegingskader. Dit plan, opgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) legt vast wie prioriteit krijgt voor watergebruik in geval van schaarste.

Vanuit onze regionale waterbalans kunnen we een specifiek Limburgs afwegingskader ontwikkelen binnen het Vlaamse afwegingskader. Zo kunnen we gebruiksbeperkingen bij extreme droogte objectiever bepalen en welke waterbehoeftige sectoren waar en wanneer voorrang krijgen.

Niet enkel crisismaatregelen maar langetermijnoplossingen

Provincie Limburg wil zich niet enkel beperken tot crisismaatregelen, maar is reeds bezig met langetermijnoplossingen. Dit kan echter nog meer en beter. Er is meer ruimte nodig voor water (water bufferen in grondwaterreservoirs, meer zones ontharden, enz.) zodat hemelwater beter de grond in kan sijpelen. Maar ook de klimaatverandering op zich heeft een grote impact op de grondwaterstanden.

Het is dus uitermate belangrijk om ook hiervoor de nodige maatregelen te nemen. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van alle sectoren alsook van iedere burger om bewust om te gaan met het kostbare water. Het provinciebestuur wil daarom iedereen sensibiliseren om spaarzaam om te gaan met water.